Regulamin

Polityka prywatności i Regulamin korzystania z Serwisu MBAnet

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć w następujący sposób:

Właściciel Serwisu – MBA Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000448219, NIP: 521-36-42-972.

Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.mbanet.pl, jedynym właścicielem Serwisu jest MBA Portal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu,

Konto - istniejący w bazie danych Serwisu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta;

Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Właściciel Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy dokument.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki korzystania z Serwisu, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników, a także informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników.
 2. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego dokumentu.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności i Regulaminu korzystania z Serwisu oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności i Regulaminem korzystania z Serwisu jest niezbędne.
 4. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Serwis służy do nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i doświadczeń, a także prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
 6. Serwis ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika.

III. Konto i rejestracja; zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie absolwent studiów MBA.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Serwisu.
 3. Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
  1. zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego dokumentu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. wyraża zgodę na prezentację danych osobowych (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu
  4. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym;
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, wiadomości od Właściciela Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także zmianach w niniejszym dokumencie oraz o nowych funkcjonalnościach.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, za wyjątkiem ust. 9 poniżej.
 7. Właściciel Serwisu rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
  1. samodzielne skasowanie Konta bądź
  2. zgłoszenie żądania usunięcia Konta Właścicielowi Serwisu.
 9. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7 punkt b) rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do skasowania Konta Użytkownika z następujących powodów:
  1. naruszenie przez Użytkownika istotnych postanowień niniejszego dokumentu;
  2. podania nieprawdziwych danych w czasie rejestracji;
  3. podejmowania przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu;
  4. usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były informacje od Właściciela Serwisu;
  5. inne przyczyny wymienione wprost w niniejszym dokumencie.
 11. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.
 12. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 13. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV. Usługi

Usługi świadczone w Serwisie przez Właściciela Serwisu określone w punkcie II ustęp 5 świadczone są między innymi poprzez:

 1. udostępnianie Użytkownikowi możliwości tworzenia, prowadzenia i zarządzania publicznie dostępnego Profilu;
 2. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia i uczestniczenia w dyskusji na blogu;
 3. umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym dokumencie;
 4. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy kontaktów poprzez opcję zapraszania i otrzymywania zaproszeń od innych Użytkowników;
 5. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia, publikowania i wysyłania do innych Użytkowników zaproszeń dotyczących wydarzeń/spotkań/konferencji, które odbędą się w przyszłości.
 6. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia grup tematycznych oraz zapraszania do nich innych użytkowników.
 7. umożliwienie Użytkownikowi tworzenia i publikowania ogłoszeń

V. Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Właściciel Serwisu zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej.
 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest po włączeniu w przeglądarce Użytkownika obsługi języka JavaScript, opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” co do zasady nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia.
 3. Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu to 1034x768, optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1280x1024 px.
 4. Do otrzymywania komunikatów systemowych z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

VI. Obowiązki Użytkowników:

 1. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami niniejszego dokumentu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu;
  3. przestrzegania autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw wynikających z posiadanych patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych osób trzecich;
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności od przetwarzania w tym gromadzenia i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba, że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszy dokument;
  5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 2. Za działania, o których mowa w ust. 1 pkt b) uznane są w szczególności:
  1. ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystania z niego;
  2. ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 3. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia;
  2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 4. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Właściciela Serwisu.
 5. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych.
 6. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
 7. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub niezwiązanych z profesjonalnym charakterem Serwisu. Właściciel Serwisu może usunąć zdjęcia uznane przez niego za niewłaściwe bez dodatkowego powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z niniejszym dokumentem lub ma negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.
 9. Zabrania się wykorzystywania Usług Serwisu, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

VII. Odpowiedzialność

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Właściciel Serwisu nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe nie z winy Właściciela Serwisu, w tym za nieprawidłowe działania sieci Internet, niedozwoloną ingerencję Użytkowników lub osób trzecich, niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełniania informacji i danych zawartych na stronach Serwisu w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników;
  2. treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną;
  3. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym dokumentem lub przepisami prawa, w tym na skutek wysyłania wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich;
  4. utratę przez Użytkownika jego danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np awaria zasilania, awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu
  5. szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu;
  6. szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu;
  7. zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia danych osobowych Użytkownika naruszającego niniejszy dokument.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności związaną z podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
 10. Właściciel Serwisu nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 11. W przypadku otrzymania przez Właściciela Serwisu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 12. Właściciel Serwisu wyraźnie zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania jakichkolwiek podmiotów trzecich prezentujących swoją ofertę czy informacje i materiały w Serwisie, w szczególności nie jest odpowiedzialny za to, że prezentowane przez te podmioty informacje i materiały są:
  1. rzetelne i prawdziwe;
  2. aktualne;
  3. kompletne;
  4. posiadają wartość, przydatność, czy użyteczność do określonego celu.
 13. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu jest wyłączona również wówczas, gdy to Właściciel Serwisu zamieścił w Serwisie informacje i materiały nadesłane przez podmioty trzecie.

VIII. Prawa autorskie

 1. Zawartość Serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel Serwisu wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem wykorzystania o charakterze niekomercyjnym i dla wyłącznego użytku osobistego. Wszelkie inne działania naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne, są zabronione.
 2. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 1994, Nr.24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi innych Użytkowników stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umieszczonych w Serwisie w zakresie własnego użytku osobistego.
 4. Wykorzystywanie danych, materiałów lub wypowiedzi, o których mowa w ust.1 w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego dokumentu.
 5. Użytkownik zezwala Właścicielowi Serwisu na bezpłatne wykorzystywanie materiałów i wypowiedzi Użytkownika stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w całości lub w części z podaniem danych ich autora, dla celów promocyjnych Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę, aby Właściciel Serwisu korzystał z opracowania takich utworów i rozporządzał nimi oraz usuwał materiały i wypowiedzi w dowolnie przez siebie wybranym momencie.
 6. Użytkownik umieszczający na stronie Serwisu swoje komentarze, czy inne wypowiedzi zezwala na moderowanie tych wypowiedzi przez Właściciela Serwisu. Mogą one zostać w dowolny sposób zmienione bądź całkowicie usunięte zgodnie z interesem Właściciela Serwisu.
 7. Użytkownik publikujący w Serwisie treści o charakterze utworu zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Serwisu) tych treści w sposób zgodny z niniejszym dokumentem.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Właściciel Serwisu tj. MBA Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000448219, NIP: 521-36-42-972, kapitał zakładowy: 5000,00 zł , telefon: 22 382 51 03, adres email: [email protected]
 2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w trakcie rejestracji i przy utworzeniu Konta (w tym adres konta poczty elektronicznej) w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie ww danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usług.
 3. W trakcie rejestracji i przy utworzeniu Konta Użytkownik może udzielić dodatkowo Właścicielowi Serwisu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach innych niż wskazany w ust. 2 powyżej, w szczególności w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych, przesyłania newsletter, w celach statystycznych. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie o jakim mowa w niniejszym ustępie jest dobrowolne
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach, o których mowa w ust. 3 nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest odpowiednio: udzielona zgoda – w przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, konieczność przetwarzania danych w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO bądź do organu będącego jego następcą).
 8. Działania Użytkownika skutkujące utratą przez Właściciela Serwisu prawa do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą uniemożliwić realizację Usług przez Właściciela Serwisu
 9. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Właściciel Serwisu we współpracy z innymi podmiotami przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgody. Użytkownik ma w każdej chwili prawo zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody.
 10. Dane osobowe Użytkowników uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody, a dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną przez czas realizacji Usług i w okresie przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych).
 11. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator danych osobowych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające);
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 13. Korespondencję w sprawie realizacji praw Użytkownika dot. ochrony danych osobowych Użytkownik kieruje na dres email: [email protected]
 14. W Profilu udostępniane są wszystkie dane podane podczas rejestracji Użytkownika, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej (loginu) oraz hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności ukończony program MBA, miejsce pracy, stanowisko, ukończone studia, zainteresowania, hobby, inne umiejętności.
 15. Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta, komu jego dane osobowe umieszczone na Profilu są udostępniane. Dostęp do danych mogą mieć, zgodnie z dokonanym wyborem: wszyscy użytkownicy sieci Internet, wszyscy zarejestrowani w Serwisie, użytkownicy grup do których należy użytkownik, użytkownicy oznaczeni jako znajomi lub nikt.
 16. W przypadku wyboru odpowiednich opcji dostępności danych, podawane przez Użytkownika dane osobowe ujawniane są do wiadomości publicznej, w szczególności są one dostępne na jego Profilu dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu lub wszystkich osób korzystających z sieci Internet oraz w przypadku wyboru opcji dostępności Profilu dla wszystkich użytkowników sieci Internet mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

X. Polityka cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu Właściciel. Serwisu stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony internetowej Właściciela Serwisu. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Właściciela Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane za odpowiednią zgodą Użytkownika w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
  3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu – za zgodą Użytkownika
  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – za zgodą Użytkownika.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a za zgodą Użytkownika wykorzystywane przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

XI. Znaki odróżniające

Oznaczenie MBAnet oraz używane na stronach Serwisu oznaczenie spółki MBA Portal Sp. z o. o. są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

XII. Korespondencja

Jakakolwiek korespondencja przesłana do Właściciela Serwisu jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Właściciel Serwisu nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XIII. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwa) i przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela Serwisu w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mail: [email protected]
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

XIV. Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 1.6.2018 roku.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w niniejszym dokumencie na stronie Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie niniejszego dokumentu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust.3.
 5. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust.3 z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu.
 6. W przypadku zmiany niniejszego dokumencie, Właściciel Serwisu zobowiązuje się podać informacje o tym fakcie na stronie Serwisu a dodatkowo przez okres 14 dni od dnia wprowadzenia zmian Użytkownikowi z chwilą zalogowania się do Serwisu wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian.
 7. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Właścicielem Serwisu niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie niniejszego dokumentu. Brak złożenia wypowiedzenia oznacza, że umowa trwa nadal a Użytkownik zgadza się na świadczenie Usług na warunkach zgodnych z nowym brzmieniem dokumentu.
 8. Niniejszy dokument jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści niniejszego dokumentu.
 10. Do stosunków między Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

Warszawa, 01 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 05 września 2022