Ranking Szkół Wyższych wydawnictwa PERSPEKTYWY został opublikowany. To już 22. edycja tego zestawienia najlepszych uczelni w Polsce. Ranking Szkół Wyższych to cztery równoległe zestawienia uczelni w jednym rankingu. Pierwsza trójka tegorocznej edycji nie zmieniła się w stosunku do edycji 2020. Laureatem edycji 2021 Rankingu Uczelni Akademickich został Uniwersytet Jagielloński. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a trzecie Politechnika Warszawska. W Rankingu Uczelni Niepublicznych najwyższe miejsce zdobyła Akademia Leona Koźmińskiego (po raz 22. raz!). Natomiast w Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 1. Miejsce zajęła Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Tegoroczna edycja to druga edycja rankingu, która uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 roku. Zmiany te mają szczególny wpływ na Ranking Kierunków Studiów.

Do przygotowywania rankingu branych jest pod uwagę łącznie 27 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów. Ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację PERSPEKTYWY to w praktyce cztery równoległe zestawienia, które odzwierciedlają pozycję różnych typów uczelni w systemie edukacji wyższej w Polsce.

Są to:

Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych – obejmujący uczelnie zawodowe posiadające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata (inżyniera).

Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 71 kierunków studiów w tym wydzielony Ranking Studiów Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Metodologia rankingu

Każda uczelnia oceniana jest w oparciu o różne kryteria.

Dla uczelni akademickich jest to 7 kryteriów: prestiż (12%), innowacyjność (8%), potencjał naukowy (15%), efektywność naukowa (28%), warunki kształcenia (10%), umiędzynarodowienie studiów (15%), absolwenci na rynku pracy (12%).

Dla uczelni niepublicznych kryteria oceny wyglądają nieco inaczej i są to: prestiż (10%), innowacyjność (7%), siła naukowa (30%), potencjał dydaktyczny (18%), umiędzynarodowienie studiów (12%), absolwenci na rynku pracy (22%).

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oceniane są pod względem następujących kryteriów: prestiż (10%), współpraca z gospodarką (13%), siła naukowa (15%), potencjał dydaktyczny (25%), umiędzynarodowienie studiów (7%), absolwenci na rynku pracy (30%). Każdy z rankingów ma ponadto swój zestaw minimalnych kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uczelnia została zakwalifikowana do zestawienia. Więcej na temat metodologii można przeczytać tutaj: https://2021.ranking.perspektywy.pl/methodology/rsw

W rankingu uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, zaś w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów prowadzonych w tych uczelniach, m.in. ekonomiczne losy absolwentów i studia podyplomowe.

W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Wyniki rankingów

Wyniki tegorocznej edycji Rankingu nie różnią się znacząco od wyników poprzednich edycji. Czołówka szkół wyższych w Polsce jest od pewnego czasu niezmienna.

Ranking Uczelni Akademickich

  1. Uniwersytet Jagielloński (1. w 2020 r.)
  2. Uniwersytet Warszawski (2. w 2020 r.)
  3. Politechnika Warszawska (3. w 2020 r.)

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich

  1. Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy (1. w 2020 r.)
  2. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z Warszawy (2. w 2020 r.)
  3. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej (6. w 2020 r.)

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

  1. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (3. w 2020 r.)
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (6. w 2020 r.)
  3. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (7. w 2020 r.)

Ranking Kierunków Studiów

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021 to zestawienie najpopularniejszych kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Ranking ocenia 71 kierunków studiów w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Uwaga: RKS 2021 nie obejmuje uczelni artystycznych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniających możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy w 2021 roku, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się od 12 do 14 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. W zależności o kierunku studiów przyjmowane są następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał naukowy, potencjał dydaktyczny, umiędzynarodowienie oraz kryteria dodatkowe. Różne są również wskaźniki wag poszczególnych kryteriów w zależności od specyfiki kierunku.

W tym roku na kierunku „Zarządzanie” triumfowały uczelnie z Warszawy: pierwsze miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, drugie zajął Uniwersytet Warszawski a, trzecie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Z pełnymi wynikami rankingu można zapoznać się na stronie Wydawnictwa Perspektywy: https://2021.ranking.perspektywy.pl/

Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy