26 października 2017 r. zostały ogłoszone wyniki II edycji Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronat merytoryczny Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Wśród laureatów dominowały wydziały i uczelnie z Warszawy.

Celem rankingu było i jest ustalenie, które uczelnie i wydziały ekonomiczne oferują najwyższą jakoś nauczania (w tym najlepszą oraz dostępną dla studentów kadrę dydaktyczną i naukową); gdzie młodzi ludzie mogą wzbogacić swoją edukację o międzynarodowe kontakty oraz która uczelnia zapewnia swoim absolwentom najszybsze znalezienie pracy.

Uczelnie i wydziały biorące udział w badaniu są porównywane na podstawie wyników uzyskanych w 4 kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

Stosunek wag poszczególny kategorii jest następujący:

Jakość nauczania – waga 35%
Kariery Absolwentów – waga 30%
Potencjał naukowy – waga 20%|
Umiędzynarodowienie – waga 15%

Zestawienie przygotowywane jest na podstawie danych pozyskanych z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIP), który opracował i prowadzi krajowy System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-ON.

Wyniki rankingu

Ranking wydziałów ekonomicznych:

I miejsce - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;

II miejsce - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;

III miejsce - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ranking uczelni ekonomicznych:

I miejsce - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

II miejsce - Akademia Leona Koźmińskiego

III miejsce - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

Patronem honorowym Rankingu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerami rankingu są: CFA Society Poland, Grupa Boryszew, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KPMG.

Więcej informacji w dzienniku Rzeczpospolita (27.10.2017 r.) oraz na stronie internetowej:
http://www.rp.pl/171029406-Ranking-Rzeczpospolitej-Najlepsze-wydzialy-i-uczelnie-ekonomiczne-w-Polsce.html

Źródło: rp.pl