Najnowsze badanie opinii absolwentów różnych rodzajów studiów w USA, które zostało przeprowadzone przez Instytut Gallupa, pokazuje, że posiadacze dyplomu MBA znajdują się w grupie najmniej zadowolonych ze swoich studiów. Mniej niż połowa (42%) absolwentów MBA, którzy ukończyli studia w latach 2000-2015, ??zdecydowanie przyznała, że warto było ponieść wysokie koszty studiów. Dla porównania wśród kończących studia doktoranckie i medyczne odsetek zadowolonych był najwyższy i wyniósł odpowiednio 64% i 58%.

W badaniu wzięło udział ponad 4 000 osób, które ukończyły studia podyplomowe w USA w latach 2000-2015, a także absolwenci studiów doktoranckich, medycznych, prawniczych, inżynierskich i humanistycznych.

Jednym z celów ankiety przeprowadzonej wśród respondentów było zbadanie poziomu zadowolenia z ukończonych studiów w powiązaniu z poniesionymi wydatkami. Jak wspomniano na wstępie, 42% absolwentów MBA, którzy ukończyli studia w latach 2000-2015, ??zdecydowanie przyznało, że poniesione wysokie koszty studiów opłaciły się. Jedyną grupą, w której odsetek niezadowolonych był niższy (23%), stanowili absolwenci prawa, natomiast najwyższy procent zadowolonych był wśród kończących studia doktoranckie (64%) i medyczne (58%).

Następnie Instytut Gallupa poprosił absolwentów o ocenę, w jakim stopniu studia podyplomowe przygotowały ich do życia po ukończeniu szkoły. Również w tej grupie absolwenci MBA stanowili dość liczną grupę, ponieważ tylko 23% stwierdziło, że studia przygotowały ich dobrze do życia. Jednak najsłabiej takie przygotowanie ocenili absolwenci prawa (20%), zaś połowa badanych posiadaczy dyplomów szkół medycznych przyznała najwyższe oceny.

Kolejna badana kategoria to wsparcie ze strony kadry akademickiej i stwarzanie korzystnych warunków do uczenia się. Według Instytutu Gallupa mentoring to ważny element studiów podyplomowych. Tylko 19% absolwentów MBA stwierdziło, że podczas studiów mogli liczyć na pomoc ze strony profesorów, zaś odsetek wśród kończących studia doktorskie i medyczne był najwyższy - odpowiednio 37% i 35%. Zaledwie 14% posiadaczy dyplomu MBA przyznało, że mieli mentora, który zachęcał ich do realizowania swoich celów i marzeń. Dla porównania w przypadku absolwentów studiów medycznych odsetek ten był najwyższy i wyniósł 54%, a w przypadku studiów doktoranckich - 49%. Warto nadmienić, że zdaniem autorów w raportu omawiającego wyniki badania absolwenci, którzy mieli mentora, wsparcie profesorów w czasie studiów, zazwyczaj twierdzili, że szkoła dobrze przygotowała ich do życia, a uzyskany dyplom był wart swojej ceny.

W badaniu znalazł się jeszcze jeden obszar, tj. wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie studiów w praktyce. Tutaj tylko 36% posiadaczy dyplomu MBA uznało, że wiedza ze studiów przydała się w ich pracy zawodowej. To najniższy wynik. Dla porównania najlepsze oceny w tej kategorii przyznali absolwenci studiów prawniczych (58%).

Jednak badanie nie jest pozbawione dość istotnych wad. Po pierwsze wielkość próby badawczej tj. około 4 000 osób nie jest zbyt duża i reprezentatywna, biorąc pod uwagę fakt, że ankieta była skierowana do absolwentów wielu typów studiów i obejmowała długi przedział czasowy, od 2000 do 2015 roku, tzn. czas Wielkiej Recesji, kiedy programy MBA były postrzegane jako mniej wartościowe. Ponadto, co wydaje się istotne, Instytut Gallupa nie określił, absolwenci których uczelniach brali udział w badaniu. W związku z tym, jest bardzo prawdopodobne, że ankietowani ukończyli mniej renomowane szkoły wyższe, czy tez programy MBA w niepełnym wymiarze godzin, a być może nawet kursy online, które dopiero niedawno zaczęły budować swoją renomę. Wydaje się, że wyniki badania przeprowadzonego wśród absolwentów MBA ze szkół zaliczanych do najlepszych różniłyby się dość istotnie. Są one również sprzeczne z wynikami innych badań. Na przykład, w ubiegłym roku w corocznym badaniu absolwentów szkół biznesowych Graduate Management Admission Council podał, że 91% absolwentów, którzy uzyskali dyplom w 2016 roku, znalazło pracę w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia studiów, a 88% stwierdziło, że dyplom MBA był aktywem docenianym przez pracodawców. Co ciekawe, był to dokładnie taki sam odsetek jak w przypadku absolwentów z 2015 roku. Ponadto badanie przeprowadzone przez GMAC objęło szerokie spektrum szkół zajmujących zarówno najwyższe, jak i najniższe pozycje w rankingach.

Więcej informacji: http://news.gallup.com/poll/227039/few-mba-law-grads-say-degree-prepared.aspx